Regulamin

Regulamin serwisu internetowego (strona internetowa oraz aplikacja mobilna) Centrum Wiedzy o Dostępności

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu internetowego Centrum wiedzy o dostępności, rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Serwis internetowy: strona internetowa: dostepni.up.krakow.pl oraz aplikacja mobilna „Uniwersalne!”) oraz zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Serwis internetowy, tj. strona internetowa oraz aplikacja mobilna, powstał i został sfinansowany w ramach projektu „Centrum wiedzy o dostępności i upowszechniania zasad projektowania uniwersalnego w obszarze designu i przedmiotów codziennego użytku”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-CW04/20-00 z dnia 31.03.2021r.

4. Nazwa Serwisu internetowego, jego koncepcja, projekt graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, podlegają ochronie prawnej.

5. Korzystanie z Serwisu internetowego oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu internetowego dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronie internetowej Serwisu internetowego.

§ 2

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Administrator – oznacza osobę posiadającą pełne uprawnienia do edycji serwisu internetowego, w tym prezentowanych w nim informacji oraz ustawień.

Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Aplikacja mobilna – publicznie dostępne oprogramowanie z interfejsem dotykowym i głosowym, zaprojektowane do wykorzystania na przenośnych urządzeniach elektronicznych, z wyłączeniem aplikacji przeznaczonych do użytku na przenośnych komputerach osobistych.

Awaria – oznacza stan Usługi, który uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z Usługi, jednak z wyłączeniem sytuacji, w której brak możliwości korzystania z Usługi jest wynikiem okresu zawieszenia lub przerwy w świadczeniu Usługi dozwolonej w ramach Regulaminu; lub jest wynikiem naruszenia Regulaminu przez Użytkownika; lub jest wynikiem działania Siły Wyższej; lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika na temat Treści, do których odniesienie zamieszczono przez innego Użytkownika.

Konto Użytkownika (Konto, profil) – konto, do którego dostęp Użytkownika możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez niego jednorazowej Rejestracji oraz każdorazowym podaniu Nazwy Użytkownika i Hasła, za pośrednictwem którego Użytkownik dokonuje zamieszczenia Treści; Konto zawierać może inne informacje o Użytkowniku, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności Serwisu internetowego. Zmiana danych w ramach Konta Użytkownika (w tym w zakresie umieszczonych w Serwisie internetowym plików) możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez Użytkownika na Konto (wymagana Nazwa Użytkownika i Hasło).

Nazwa Użytkownika (login) – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika, ustalany przez Użytkownika podczas procesu Rejestracji.

Partner – oznacza podmiot współpracujący z Usługodawcą.

Redakcja serwisu internetowego – oznacza jednostkę Usługodawcy, która odpowiada za serwis internetowy.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta Użytkownika, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie internetowym.

Regulamin – niniejszy dokument (Regulamin serwisu internetowego Centrum wiedzy o dostępności) dostępny pod adresem: https://dostepni.up.krakow.pl/regulamin/

Moderator – osoba moderująca i akceptująca zgłoszone treści w aplikacji mobilnej.

Serwis internetowy – oznacza powiązane ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności: stronę internetową dostepni.up.krakow.pl i aplikację mobilną „Uniwersalne!”, udostępnione w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz zasobów publikowanych online, za pośrednictwem, którego świadczona jest Usługa.

Strona internetowa – oznacza dokument HTML, dostępny w domenie: dostepni.up.krakow.pl, oparty o samodzielny szablon i własną nawigację, zgodny z mechanizmami informatycznymi serwisu internetowego.

Strony – Usługodawca i Użytkownik.

Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.

Treść (Treści) – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.

Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, w tym: usługi informacyjne – polegające na zapewnieniu użytkownikom dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce, udostępnionych za pomocą mechanizmów informatycznych serwisu internetowego przez sieć Internet, a także usługa hostingu świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu internetowego, która polega na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania – w ramach Konta Użytkownika – zamieszczonych przez Użytkownika Treści.

Usługodawca – [Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 30-084 Kraków, NIP: 675-02-00-195], (dalej: Uczelnia).

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).

Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.

§ 3

Zakres i warunki korzystania z Strony internetowej

W ramach Serwisu internetowego Centrum Wiedzy o dostępności Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Zakres Usługi obejmuje zapewnienie Użytkownikowi dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce oraz przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przeglądania treści na stronie internetowej: „dostepni.up.krakow.pl”.
§ 4

Zakres i warunki korzystania z Aplikacji mobilnej

W ramach Serwisu internetowego Centrum Wiedzy o dostępności Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zakres Usługi obejmuje zapewnienie Użytkownikowi dostępu do materiałów informacyjnych i promocyjnych o różnorodnej formie i problematyce oraz przechowywanie przez Usługodawcę Treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego przesłania przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą Rejestracji do Aplikacji mobilnej. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Aplikacji mobilnej, która następuje w drodze akceptacji formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Aplikacji mobilnej, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika odpowiedniego przycisku.

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:

Na systemy Android z minimalną wersją systemu: Android 5.0

Na systemy IOS z minimalną wersją systemu: IOS 12

§ 5

Prawa i obowiązki Stron

Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Korzystanie z Serwisu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa może skutkować zgłoszeniem tego zdarzenia do właściwych organów.

Zakazane jest korzystanie z Serwisu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

Usługodawca ma prawo dokonywać selekcji i korekty informacji zamieszczanych w Serwisie internetowym przez użytkowników.

Usługodawca ma prawo usuwać Treści Użytkowników w Serwisie internetowym, gdy naruszone zostały przepisy prawa powszechnego, zasady niniejszego Regulaminu lub postanowień szczegółowych, dostępnych w Serwisie internetowym.

Usługodawca ma prawo usuwać w całości lub w części treści wprowadzane do serwisu internetowego przez Użytkownika, które zawierają zwroty lub określenia: powszechnie uznawane za wulgarne, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 931 ze zm.), powszechnie uznawane za obraźliwe, czy też mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, lub są niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklam, kryptoreklam.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Użytkownikowi na jego Konto w Serwisie internetowym informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Serwisu internetowego, nie stanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia multimedialnego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Każda ze Stron może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem Umowy. Nie istnieje minimalny okres, przez który Umowa nie może być wypowiedziana.

Usługodawca, chcąc rozwiązać Umowę, poinformuje Użytkownika na Adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Użytkownika.

Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta z poziomu panelu użytkownika. Wszystkie dane konta zostaną wykasowane z bazy serwisu po upływie 1 roku kalendarzowego od dnia usunięcia konta.

§ 6

Odpowiedzialność Stron

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym a Serwisem internetowym.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści wprowadzone samodzielnie do Serwisu internetowego oraz działania i decyzje, a także ich skutki, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich, podjęte na podstawie informacji dostępnych w serwisie internetowym.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu internetowego i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy,

niedostępność Serwisu internetowego z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie internetowym w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu internetowego w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika,

za działania Użytkowników korzystających z serwisu internetowego bez znajomości niniejszego Regulaminu lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu,

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i decyzje Użytkowników podjęte na podstawie informacji dostępnych w Serwisie internetowym. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne skutki powyższych działań i decyzji, w tym skutki względem innych Użytkowników oraz osób trzecich,

Treści zamieszczane w Serwisie internetowym przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

Usługodawca nie daje gwarancji, że treści zamieszczone w Serwisie internetowym będą spełniały wymagania i oczekiwania użytkowników.

§ 7

Rejestracja Użytkownika do Aplikacji mobilnej

W trakcie Rejestracji Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:

potwierdzenie, że zapoznał/-ła się on/ona z treścią niniejszego Regulaminu, Polityką prywatności oraz że akceptuje postanowienia ww. dokumentów,

wypełnienie formularza dostępnego na stronie Serwisu internetowego,

podanie Nazwy, Hasła oraz Adresu e-mail Użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,

uzyskanie dostępu do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

Użytkownik może potwierdzić tożsamość i dokonać rejestracji w Aplikacji mobilnej korzystając z funkcjonalności Apple ID oraz Google

Wraz z dokonaniem Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika, który jest każdorazowo umożliwiany przez Usługodawcę po wpisaniu przez Użytkownika Hasła i Nazwy Użytkownika.

W trakcie Rejestracji, jak również podczas korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest do:

podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,

zachowania w tajemnicy Hasła oraz nieudostępniania go innym osobom, aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta Użytkownika,

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wybór Nazwy Użytkownika oraz Hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem Nazwy Użytkownika i Hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego Hasła.

§ 8

Prawa autorskie do zamieszczanych Treści oraz zgłoszenie naruszenia

Użytkownik może korzystać z Treści udostępnianych w Serwisie internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.).

Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

Treści, odnośnie do których Usługodawcy nie przysługuje autorskie prawo majątkowe, są udostępniane w serwisie internetowym tylko i wyłącznie na podstawie zgody uprawnionych podmiotów, zawartych umów lub przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Aplikacji mobilnej oraz w ramach Treści, które zamieszcza, dysponuje:

autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,

prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów, wykonawców oraz prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.

Do zamieszczania przez Użytkownika Treści w ramach Aplikacji mobilnej dochodzi za pośrednictwem Konta Użytkownika.

Użytkownik, poprzez zamieszczenie w ramach Aplikacji mobilnej odniesienia do Treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika, jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:

byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy,

byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe,

naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu internetowego,

naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu internetowego Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem internetowym na adres: piotr.gruszczynski@up.krakow.pl z dopiskiem „Zgłoszenie naruszenia –serwis Centrum wiedzy o dostępności”.

W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu należy podać co najmniej dane osoby fizycznej/ podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika, których dane Zgłoszenie naruszenia ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu internetowego.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za charakter zamieszczanych przez Użytkowników Komentarzy oraz Nazw Użytkownika. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika podejmowane są przez Usługodawcę dopiero wraz z otrzymaniem prawidłowo wypełnionego Zgłoszenia naruszenia.

W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę, że Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu internetowego Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:

usunięcia odniesienia do Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika, których dotyczyło Zgłoszenie naruszenia i/lub

usunięcia Konta Użytkownika, którego dotyczyło Zgłoszenie naruszenia oraz

uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej Rejestracji i uniemożliwienia Użytkownikowi, którego dotyczy Zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarza lub Nazwy Użytkownika w ramach Serwisu internetowego.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania Treści, Komentarzy lub Nazw Użytkownika oraz ich usuwania, co do których, opierając się na własnych źródłach lub opierając się na doniesieniach Użytkowników bądź innych osób lub organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub stanowić uszczerbek dla dobrego imienia Serwisu internetowego. Niemniej jednak każdy Użytkownik powinien mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi kontroli Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu internetowego.

Użytkownik nie jest uprawniony do zamieszczania w ramach Serwisu internetowego danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w Serwisie internetowym udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.

Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.

Użytkownik, zamieszczając w ramach Serwisu dane, wizerunek lub inne Treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.

Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie internetowym Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla wszystkich innych Użytkowników Serwisu internetowego, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony Serwisu internetowego, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu internetowego w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu Serwisu internetowego i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku Użytkownika.

Treści, Komentarze oraz Nazwy Użytkownika zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu internetowego nie wyrażają poglądów Usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

W przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu internetowego Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich, w tym m.in. uprawnionych z tytułu autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych i praw własności przemysłowej przez Użytkownika lub Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń Użytkownika złożonych poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez Usługodawcę.

W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w ust. 18 powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

§ 9

Zasady korzystania z serwisu internetowego

Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

korzystania z Serwisu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej, kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie, korzystanie z Kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego Konta innym Użytkownikom, podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł innych Użytkowników,

korzystania z Serwisu internetowego w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu internetowego przy pomocy ważnej Nazwy Użytkownika oraz Hasła.

Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw do Nazwy Użytkownika lub/i Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności naruszenia zasad związanych z zamieszczaniem w Serwisie internetowym Treści.

Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu internetowego (blokując lub usuwając jego Konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu internetowego lub usług oferowanych w ramach Serwisu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

podał w trakcie Rejestracji w Serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

zamieścił w ramach Serwisu internetowego Treści, Komentarze lub Nazwę Użytkownika niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,

dopuści się za pośrednictwem Serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu internetowego,

dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub/i ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu internetowego lub godzące w dobre imię Usługodawcy,

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

§ 10

Reklamacje

W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:

niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usługi,

utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,

przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: piotr.gruszczynski@up.krakow.pl.

Za pośrednictwem Serwisu internetowego Usługodawca umożliwia:

uzyskiwanie informacji o Serwisie internetowym,

przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii

pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,

złożenie reklamacji.

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 1 miesiąca kalendarzowego od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu internetowego.

Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

§ 11

Postanowienia końcowe

Aktualny Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie internetowym Usługodawcy w postaci umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Każda zmiana będzie ogłaszana w serwisie internetowym przynajmniej 7 (siedem) dni kalendarzowych przed wejściem w życie. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu internetowego.

Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie internetowym w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu internetowego bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni kalendarzowych wcześniej.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaną poddane sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83).

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie internetowym.