Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej i aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:https://dostepni.up.krakow.pl/ oraz aplikacji mobilnej pn.: “Uniwersalne”.

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej i aplikacji mobilnej

Data publikacji strony internetowej: 2023-10-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2023-10-02
Data publikacji aplikacji mobilnej: 2023-10-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji aplikacji mobilnej: 2023-10-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa i aplikacja mobilna są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Brak dostępności tłumacza języka migowego. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji: 2023-10-02.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-10-02.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Jednostką kontaktową jest imie i nazwisko, adres poczty elektronicznej: imieinazwisko@up.krakow.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: … .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Informacje na temat procedury powiadomienia o braku dostępności

Każdy ma prawo:

zgłosić problem związany z dostępnością strony,

zażądać zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zażądać informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby występującej z żądaniem,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi lub o który ich element,

wskazanie sposobu kontaktu,

wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w ten sposób.

Aplikacja mobilna

Prowadzimy aplikację mobilną:

Uniwersalne